Verslag ledenvergadering 21 november

Op zondag 21 november had ROOD weer een Algemene Ledenvergadering. Ongeveer 80 leden kwamen via Zoom bijeen om te discussiëren en belangrijke besluiten te maken over de toekomst van de organisatie. Hoewel de organisatie snel aan het groeien is, zijn het nog steeds roerige tijden. Veel van onze leden zijn onlangs geroyeerd uit onze voormalige moederpartij de SP, maar ondanks deze tegenslag zetten we de strijd voor het socialisme door. De ALV heeft mede door de grote opkomst en de constructieve bijdrage van de leden een goede basis kunnen leggen voor een vruchtbare toekomst. 

Programma

De ALV begon met de bespreking van ons nieuwe politieke programma. Het bestuur had een conceptprogramma opgesteld, en er waren 9 amendementen binnengekomen vanuit de leden. Maar liefst 6 amendementen konden rekenen op een meerderheid en zijn verwerkt in het programma. Het aangepaste programma werd vervolgens in zijn geheel aangenomen met 86% van de stemmen, en is hier te vinden. We hebben er het volste vertrouwen in dat met dit politieke programma we een mooie basis hebben gelegd om jongeren te organiseren voor een betere wereld.

Moties

Na het vaststellen van ons nieuwe programma werden er 10 algemene moties in stemming gebracht die door leden waren ingediend. Acht hiervan zijn aangenomen. De aangenomen moties betreffen: 

  1. Vertaling communicatie. Een oproep aan het bestuur om haar openbare communicatie in de toekomst voorzien van een Engelse vertaling, en inventariseren welke leden met talenkennis interesse zouden hebben in het vertalen van ROOD-communicatie naar de buitenwereld.
  2. Aanzet voor een nieuwe Socialistische Partij. Een oproep aan ROOD om een oproep te doen voor het oprichten van een nieuwe socialistische partij en het bestuur actief op zoek laten gaan naar bondgenoten in de afdelingen, in de beweging en in het bredere politieke landschap van Nederland die interesse zouden hebben om deze partij mede op te richten.
  3. Afkeuring over intransparantie bestuursleden over discipline. Een motie van afkeuring voor de intransparantie van bestuursleden over hun lidmaatschap van het Communistisch Platform bij hun kandidaatstelling, met aan hen de oproep om discipline vanuit het CP te laten varen zolang zij niet als leden van het CP verkozen zijn in het bestuur.
  4. Coulance met betrekking tot de contributie. Een oproep aan het bestuur om voorlopig geen leden uit te schrijven omdat zij nog geen contributie hebben betaald, een belcampagne op te zetten om alle leden te informeren over de nieuwe contributie, en alleen leden uit te schrijven als ze weigeren contributie te betalen of dit niet hebben betaald een kwartaal nadat ze een gesprek hebben gehad. 
  5. Oprichten belangenfacties. Een oproep aan de leden tot het opzetten van facties/werkgroepen die verschillende onderdelen uit onze klasse vertegenwoordigen, bijvoorbeeld LHBTI, vrouwen en verschillende opleidingsniveaus. Deze facties adviseren aan het bestuur en de statutenherzieningscommissie op het gebied van specifieke belangen en vertegenwoordiging van de groep die zij representeren. Daarnaast doen deze facties voorstellen voor antikapitalistische acties die direct verband houden met de groep die zij vertegenwoordigen. 
  6. Redactie. Een oproep aan het bestuur om een redactie samen te stellen die verantwoordelijk is voor publicaties, waarvan de voorzitter door de volgende ALV gekozen zal worden. 
  7. Blad. Een oproep aan het bestuur om een periodiek gedrukte publicatie op te zetten onder leiding van de op te richten redactie
  8. Aanstellen eindverantwoordelijken voor taakgroepen. Een oproep om taakgroepen voor ICT, Social media, merchandise en demonstratiecoördinatie op te zetten en een eindverantwoordelijke contactpersoon aan te stellen voor elke taakgroep. De contactpersonen vertegenwoordigen het bestuur, dus draagt het bestuur eindverantwoordelijkheid. De posities moeten duidelijk vindbaar gemaakt worden op de website, en de contactpersonen moeten minstens eens per kwartaal verslag uitbrengen over hun werkzaamheden. 

Jaarplan en begroting

Zoals ieder jaar moest er een jaarplan aangenomen worden, waarin we doelen stellen voor het aankomende jaar en beschrijven hoe we deze willen bereiken. Ook voor het concept-jaarplan hadden leden wijzigingsvoorstellen ingediend, waarvan er vijf zijn aangenomen. Het definitieve jaarplan voor 2022 is hier te vinden, en aangenomen met 95% van de stemmen.

Ook heeft het bestuur weer een begroting opgesteld voor het aankomende jaar. Deze is aangenomen met 94%. De begroting is natuurlijk wat kariger dan toen wij nog de jongerenorganisatie van de SP waren, maar we denken dat we goed vooruit kunnen met 

Naamswijziging

Omdat we door de SP zijn afgestoten als jongerenorganisatie, is de naam Rood, jongeren in de SP niet meer gepast. Daarom zijn er op de ALV maarliefst drie voorstellen ingediend voor een nieuwe naam: ROOD, socialistische jongeren, ROOD, revolutionair socialistische jongeren, en ROOD, revolutionaire jongeren.

77% van de ALV koos voor de naam ROOD, socialistische jongeren, en dit is dus hoe we voortaan door het leven zullen staan. 

Statutenherziening

De statuten van ROOD zijn verouderd, en daarom heeft de ALV een commissie aangesteld die de komende tijd een voorstel zal uitwerken voor nieuwe statuten. Dit voorstel zal vervolgens voorgelegd worden aan de volgende ALV. 

Verkiezing vertrouwenspersonen en commissies

Nu ROOD een onafhankelijke organisatie is, zijn er vertrouwenspersonen nodig waar leden naartoe moeten kunnen stappen om problemen aan te kaarten. Het protocol voor de functie is hier te vinden. 

Er zijn maar liefst drie vertrouwenspersonen verkozen, namelijk Jona Duran, Bouke ten Broek en Tristan Oostrom. Meer informatie over de vertrouwenspersonen en hoe je ze kan bereiken is hier te vinden.

Ook is er zoals ieder jaar een kandidatencommissie gekozen, die op zoek zal gaan naar kandidaten voor het bestuur, met hen in gesprek gaat en hierover verslag uitbrengt aan de ALV, en een kascontrolecommissie die erop zal toezien dat er verantwoord met de financiën wordt omgegaan.