Verslag ledenvergadering 27 juni

Afgelopen zondag hield ROOD zoals ieder jaar een Algemene Ledenvergadering. Deze editie was extra bijzonder, want het was een dag nadat de Partijraad van de SP besloot om ROOD officieel af te stoten als jongerenorganisatie (lees hier meer daarover). De ruim 70 leden die op de ALV aanwezig waren gingen daarom met elkaar de discussie aan over de toekomst van ROOD en kozen een nieuw bestuur. 

Notulen, jaarverslag en jaarrekening

Na een korte verantwoording van het bestuur over de afgelopen tijd begonnen we met het meer formele gedeelte. Na het aannemen van de notulen van de ledenvergaderingen van november en februari (met 89% en 87% van de stemmen) gingen we over op het jaarverslag. Ook deze werd aangenomen, met 96%. Bij het bespreken van de jaarrekening bleek dat de controle werd bemoeilijkt door het conflict met de SP gezien zij grotendeels verantwoordelijk waren voor de financiële administratie, maar op advies van de kascontrolecommissie is die toch aangenomen met 86% van de stemmen. 

Contributie

Omdat ROOD geen subsidie meer krijgt van de SP, kwam het bestuur met het voorstel om zelf contributie te heffen. Zonder budget kan de organisatie namelijk niet naar behoren functioneren. Hiervoor waren twee voorstellen. De ALV heeft met een meerderheid van 82% gekozen voor een progressief contributievoorstel, waarbij de hoogte van de contributie afhankelijk is van je maandinkomen. Hierbij gaat de onderste schaal uit van een contributie van €2,50 per maand. 

Resolutie en statutenwijzigingen 

Het ROOD-bestuur heeft gewerkt aan een voorstel voor hoe we na de afstoting verdergaan als politieke jongerenorganisatie. Dit voorstel bestond uit een resolutie en drie statutenwijzigingen, die hier te vinden zijn. De resolutie beschrijft hoe ROOD zich na afstoting moet verhouden tot de SP, en de statutenwijzigingen gingen over herformulering van onze politieke doelen en versoepelingen van de lidmaatschapseisen. De resolutie is aangenomen met 85%, en de statutenwijzigingen met 84%, 91% en 91%. Het gevolg hiervan is onder anderen dat hoewel we ons blijven oriënteren op de SP, lidmaatschap van deze partij niet meer verplicht is en er geen verbod meer geldt op dubbellidmaatschap. 

Ook zijn er voor de resolutie twee wijzigingsvoorstellen aangenomen. De ene voegt aan de resolutie toe dat we jongeren blijven aanmoedigen lid te worden van de SP en hen tevens aanmoedigen de strijd aan te gaan voor een revolutionaire, marxistische SP. Een meerderheid van 68% stemde voor dit voorstel, en dus is het aangenomen. Er was nog enige onduidelijkheid over hoe we dat voor ons zien, maar ook daarover willen we de komende periode het gesprek aangaan met de leden. Het tweede wijzigingsvoorstel bepleitte dat ROOD zichzelf moet beschouwen als de enige legitieme jongerenorganisatie van de SP, zich moet inzetten voor herintrede op basis van Naar Een Vruchtbare Samenwerking en leden moet aanmoedigen actief lid te zijn van de partij. Dit voorstel is met 82% aangenomen. 

Ook is er een statutenwijziging ingediend die ervoor zou zorgen dat statutenwijzigingen geen ‘supermeerderheid’ van tweederde meer nodig zou hebben, maar dat een simpele meerderheid van 51% genoeg zou zijn. Er volgde een uitgebreide discussie over of dit uiteindelijk democratischer zou zijn of juist niet. Dit voorstel werd gesteund door 55%, en is daarmee verworpen.

Moties 

Ook zijn er door de leden een aantal moties ingediend, die hier terug te vinden zijn. De eerste motie riep het bestuur op om een werkgroep op te starten die zich gaat richten op samenwerking met politieke jongerenorganisaties op Europees niveau. Deze is aangenomen met 79%.

De tweede motie roept het nieuwe bestuur op om voor augustus een voorstel in te dienen voor de politieke basis en oriëntatie van ROOD, deze laat bespreken in groepen en op discussie momenten zodat een aangepast voorstel voorgelegd kan worden aan de Algemene Ledenvergadering van november. Deze motie is aangenomen met 80%. De komende tijd gaan we dus met de leden in gesprek over wat voor organisatie we willen zijn en wat de toekomst is van ROOD als jongerenorganisatie.

Tot slot werd er gestemd over een motie die oproept om leden in regio’s zonder officiële ROOD-groep met elkaar in contact te brengen, en de mogelijkheid van regionale groepen te inventariseren. Deze motie is met 82% aangenomen. 

Verkiezing bestuur en scholingswerkgroep 

Voordat de ALV overging op het kiezen van een nieuwe scholingswerkgroep en een nieuw bestuur, werd er afscheid genomen van Carlos van Eck. Na anderhalf jaar in het bestuur te hebben gezeten heeft hij namelijk besloten om zich niet opnieuw kandidaat te stellen. 

Als eerst koos de ALV nieuwe contactpersonen van de scholingswerkgroep, die de ledenscholingen voorbereidt. Ivar Kracht en Splinter Suidman kandideerden zich op een gemeenschappelijk scholingsplan. Hun plan werd aangenomen met 92%, en Ivar en Splinter werden verkozen met respectievelijk 86% en 80% van de stemmen. 

Voor het bestuur was er één voorzitterskandidaat (Olaf Kemerink) en vijf kandidaat-bestuursleden (Arina Amma, Ties van den Bogaard, Jelle Mars, Jules Maximus en Robin de Rooij). Zij kandideerden zich op een gemeenschappelijk platform: Door met ROOD. Uit de discussie bleek dat een aantal mensen het jammer vond dat er nu maar één platform was en de individuele verschillen daarom minder naar voren kwamen. In de vragenronde werden de kandidaten daarom vooral verzocht om hun verschillende benaderingen toe te lichten. Ook had de kandidatencommissie geadviseerd om volgende keer beter op zoek te gaan naar bestuurskandidaten.

Olaf Kemerink is herkozen als voorzitter met 90%. Ook Arina Amma, Ties van den Bogaard, Jelle Mars, Jules Maximus en Robin de Rooij zijn verkozen in het bestuur, met 89%, 85%, 85%, 83% en 87% van de stemmen.