Naar de inhoud
Banner

ROOD ledenvergadering: op naar een vruchtbare samenwerking!

ROOD·22 februari 2021

Nieuwsbericht·ROOD·22 februari 2021

Deze zondag hield ROOD een tussentijdse algemene ledenvergadering. Normaal gesproken doen we dat twee keer per jaar, maar vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waar we in zitten - met twee uit de SP geroyeerde bestuursleden en het opschorten van de ondersteuning vanuit de SP - hebben we een extra ledenvergadering georganiseerd. Er was veel te bespreken en er zijn een aantal fundamentele discussies gevoerd. Het was goed om te zien dat ondanks het lekkere weer bijna 80 ROOD-leden bereid waren om een volle dag te zoomen en het op een constructieve manier te hebben over de staat en toekomst van ROOD. Er heerste ondanks het belang van de discussies een ontspannen sfeer waarin iedereen de ruimte kreeg om zijn punt naar voren te brengen.

Na een korte update vanuit het bestuur over wat er de afgelopen periode allemaal gebeurd is bespraken we het document Naar een vruchtbare samenwerking. Daarin wordt beschreven waar de samenwerking tussen ROOD en de SP eerst misging en een paar punten voorgesteld hoe de verhouding tussen ROOD en de SP zou moeten zijn. We hopen dat dit de basis kan zijn voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst.

Er waren twee amendementen binnengekomen op het stuk: één om te verduidelijken dat we vooral de samenwerking moeten opzoeken wanneer dat nuttig is, en één om stemrecht voor ROOD op de partijraad van de SP als punt te schrappen. Beide zijn aangenomen, respectievelijk met 74% en 70% van de stemmen. Bij het bespreken van het document ging het ook over de meer fundamentele discussie of we überhaupt wel terug wilden bij de SP. Er waren namelijk geluiden om nu zelfstandig door te gaan, maar uiteindelijk heeft 90% van de aanwezige leden ingestemd met Naar een vruchtbare samenwerking en daarmee de wens uitgesproken voor een volledige terugkeer bij de SP. Je kan het document hier vinden.

Daarna stond een statutenwijziging op de agenda. In november hebben de leden van ROOD zich in ruime meerderheid uitgesproken tegen de politieke royementen van de SP van een aantal leden van het Communistisch Platform. Zij verkozen ook Robin de Rooij en Olaf Kemerink in het bestuur terwijl die destijds al geroyeerd waren. Omdat de statuten van ROOD lidmaatschap van de SP vereisen leverde dat de vreemde situatie op dat verkozen bestuursleden vanaf 1 januari geen lid meer waren van ROOD. Daarom ontstond het idee om een dispensatiemogelijkheid op te nemen in de statuten zodat een ROOD-lid in uitzonderlijke gevallen geen lid hoeft te zijn van de SP. Er werden meerdere varianten besproken: een wat algemenere variant - die kreeg 44% van de stemmen - en één waarbij alleen dispensatie gegeven kan worden als de SP het lidmaatschap beëindigd. Die laatste is aangenomen met 82% van de stemmen. Een voorstel om aan de vier geroyeerde ROOD-leden dispensatie te verlenen is aangenomen met 87% van de stemmen.

Vervolgens bespraken we de lopende campagnes en de nieuwe begroting. Want ondanks het feit dat de SP de (financiële) ondersteuning heeft opgeschort gaan we als ROOD door met het strijden voorbouwen aan een socialistische maatschappij. Met het geld wat we ontvangen hebben uit de donaties van SPvoorROOD kunnen we veel dingen doen. Op de ALV bespraken we de verkiezingscampagne vanuit ROOD voor de SP; Niet in mijn naam, een langlopende campagne voor vrede en internationale solidariteit; Pak de échte fraudeurs, een campagne die de daders van de toeslagenaffaire ter verantwoording wil roepen; Compenseer collegegeld nu!, een campagne om studenten te compenseren voor de problemen die ze ervaren in coronatijd; en de scholingswerkgroep, die sinds een paar maanden bezig is met interessante scholingen en discussiemomenten voor ROOD-leden. Bij het bespreken hiervan is ook een motie aangenomen om Compenseer collegegeld nu! beter te integreren in de bestaande #Nietmijnschuld-campagne vanuit de FNV en Lsvb (67%), een motie voor meer transparantie en inzage in campagnes (81%) en een motie om campagnes voortaan volledig zelf over hun budget te laten beschikken (52%).

Bij het behandelen van de begroting werd ook over een contributievoorstel gestemd. In het verleden was het namelijk zo dat de SP ook namens ROOD de contributie van 5 euro per jaar incasseerde. Dit is nu niet meer het geval en daarom lag er een voorstel vanuit het bestuur om dat bedrag zelf te gaan heffen, beginnend bij de nieuwe leden. Dit voorstel werd aangenomen (68%). Een alternatief voorstel voor een hogere contributie was vanwege een statutaire regeling door het bestuur niet in stemming gebracht, iets wat de leden met een motie afkeurden (62%). Ook werd er, in lijn met de eerdere motie, een begrotingswijziging aangenomen om een deel van het geld van Compenseer collegegeld nu! te verplaatsen naar de scholingswerkgroep (53%). Ook de begroting als geheel werd aangenomen (69%).

Tot slot kwamen we bij de aanvulling op het bestuur. Eerst namen we afscheid van Hans, die na 2,5 jaar lang in het ROOD-bestuur te hebben gezeten stopte. Gelukkig zijn we nog niet van hem af: hij gaf aan dat hij nog zeker actief wil zijn voor ROOD maar op een andere manier dan als bestuurslid. Vervolgens werden twee nieuwe kandidaten, Jelle Mars en Ties van den Bogaard, in het bestuur verkozen (84% en 86%). We zijn blij dat ze zich ondanks de lastige situatie willen inzetten in het ROOD-bestuur. 

Al met al was het een productieve ledenvergadering waar we veel hebben kunnen bespreken. Ondanks de fundamentele discussies en verschillen van mening die er waren verliep de discussie constructief. We kunnen komende tijd in elk geval met een voltallig bestuur door met onze campagnes en initiatieven. We hopen dat het conflict tussen ROOD en de SP zo snel mogelijk weer wordt opgelost en we kunnen bouwen aan een vruchtbare samenwerking.