Naar de inhoud
Banner

Conclusies van de ROOD-commissie en onze reactie

ROOD·19 mei 2021

Nieuwsbericht·ROOD·19 mei 2021

Op 1 mei heeft de SP-commissie die onderzoek doet naar ROOD medegedeeld aan het ROOD bestuur dat de conclusie van hun rapport is dat een ‘nette scheiding’ tussen ROOD en de SP de beste oplossing is voor het huidige conflict. In eerste instantie wilden we wachten met hier op reageren totdat we ook het rapport zelf hadden maar helaas heeft het partijbestuur besloten dat dit pas op 7 juni gebeurt. Dan zal het partijbestuur ook met een voorstel komen waar op de partijraad van 26 juni over gestemd zal worden. Aan een verzoek om het rapport eerder beschikbaar te stellen werd geen gehoor gegeven. Het rapport is nu bijna drie weken geleden afgerond en naar de partijvoorzitter opgestuurd maar bijna niemand heeft het in kunnen zien. Voor het democratisch proces is het cruciaal dat leden van de partij weten wat er gaande is. Juist door openheid en transparantie te bieden kunnen discussies die nu gaande zijn in de partij op een goede manier gevoerd worden. Hieronder onze reactie. 

Over de conclusie

Op de extra ingelaste ROOD ALV in februari hebben we met brede steun het stuk Naar een vruchtbare samenwerking aangenomen, met daarin een analyse over wat er misging en concrete voorstellen hoe we de verhouding tussen ROOD en de SP kunnen verbeteren. Als bestuur wilden wij vervolgens graag in gesprek met de SP om die voorstellen te bespreken en te kijken of we er samen uit konden komen. In het gesprek wat we uiteindelijk met het dagelijks bestuur hadden hebben we meerdere keren gevraagd wat ze van de voorstellen daarin vonden maar hier wilden ze geen antwoord op geven. Dat kwam omdat we er niet uitkwamen op één punt: het recht op groepsvorming en daaruit voortvloeiend het ‘bieden van onderdak’ aan Communistisch Platform. Op basis hiervan heeft de commissie geconcludeerd dat de standpunten te ver uit elkaar liggen en dat ROOD en de SP moeten worden losgekoppeld  

Groepsvorming en Communistisch Platform

Groepsvorming is een onderdeel van het democratisch proces. Als socialisten weten we dat als je iets wil bereiken, je je moet organiseren. Als je een meerderheid wil winnen voor een standpunt dat tegen het advies van de partijleiding ingaat kom je als enkel individu niet ver. Juist wanneer verschillende mensen binnen de partij elkaar opzoeken en dit gezamenlijk uitdragen heeft dit enige kans van slagen. Dit is ook iets wat, al dan niet informeel, op een constante basis gebeurt binnen de SP en ROOD. De SP is op dit moment niet populair onder jongeren en veel jonge leden voelen dan ook de noodzaak om de koers bij te sturen. Daarom is dit voor hen ook extra belangrijk.

Waar zit dan het probleem? Binnen de SP worden dit soort groepen tot een bepaalde hoogte toegestaan maar is de grens onduidelijk. De SP heeft in haar statuten een verbod staan op dubbellidmaatschap van een andere politieke partij. In de praktijk betekent dit dat die interne groepen op een willekeurig moment bestempeld kunnen worden als politieke partij. Bij het Communistisch Platform gebeurde dit toen de ledenvergadering van ROOD zich, achteraf gezien tegen de wens van het dagelijks bestuur in, uitsprak tegen regeringsdeelname van de SP na de verkiezingen in maart en voor een vergoeding voor bestuursleden van ROOD. Hoewel het dagelijks bestuur al eerder op de hoogte was van het Communistisch Platform werd het vanaf dat moment ineens een ‘politieke partij’ en zouden ROOD-leden de keuze voorgelegd moeten krijgen tussen lidmaatschap van de SP (en daarmee ook ROOD) of van Communistisch Platform. Ondanks herhaalde vragen om een definitie te geven van een politieke partij, of aan te geven waar de grens dan zit tussen toegestane groepsvorming en verboden partijvorming is hier nooit een antwoord op gekomen. 

Dit creëert een onveilige sfeer. Dit wordt nog versterkt door het feit dat er van een grote groep kritische leden is gecheckt of ze CP-lid zouden zijn en dat het voor alle SP-leden toegankelijke ‘feitenrelaas’ over Communistisch Platform, gepubliceerd in aanloop naar de partijraad in december, allerlei moties, interne brieven en daarbij de gegevens van honderden ‘kritische’ (ROOD-)leden bevatte. Deze houding beperkt zich niet alleen tot Communistisch Platform, ook andere (informele) interne groepen opereren heel voorzichtig en veel leden willen niet dat bekend wordt waar ze allemaal betrokken zijn uit angst voor mogelijke consequenties. 

Wij willen onze leden hiertegen beschermen. Daarom bieden we ook ‘onderdak aan Communistisch Platform’ en werken we niet mee aan het opsporen van ROOD-leden voor verdere royementen. Dit is ook in lijn met de breed ondersteunde voorstellen voor het ondertekenen van de oproep van SPtegendeheksenjacht.nl in november en de statutenwijziging om geroyeerde SP’ers een plek te bieden in ROOD in februari. Aan de andere kant snappen we ook heel goed dat veel SP’ers al die geheimzinnige clubjes maar niks vinden. Om die reden hebben we in Naar een vruchtbare samenwerking ook de nadruk gelegd op groepsvorming met open vizier: als interne groepen niet meer als politieke partij worden bestempeld kunnen leden open zijn over waar ze allemaal bijzitten. 

En nu?

Vanwege de hierboven genoemde redenen konden we het niet eens worden met het dagelijks bestuur. We zijn bereid om over van alles te praten maar we willen onze leden beschermen tegen heksenjachtpraktijken. We hopen dat het partijbestuur of de partijraad de lijn van het dagelijks bestuur bijstelt zodat we er alsnog uit kunnen komen, en dat de discussie daarover breed binnen de partij gevoerd kan worden. Maar mocht de partijraad uiteindelijk het advies van de commissie overnemen en overgaan tot het afstoten van ROOD willen wij doorgaan met het organiseren van jongeren voor het socialisme. Met ROOD hadden we al een ledenvergadering gepland op 27 juni. Als bestuur gaan we aan de slag met een voorstel hoe we door willen als organisatie mocht ROOD worden afgestoten en nodigen we alle ROOD-leden uit om mee te denken en hun voorstellen en ideeën in te brengen.