Naar de inhoud
Banner

Verslag ROOD-ALV 26 juni 2022

ROOD·16 juli 2022

Nieuwsbericht·ROOD·16 juli 2022

Op zondag 26 juni organiseerde ROOD Socialistische Jongeren een Algemene Ledenvergadering. Het was een technische ALV, maar een belangrijke voor de toekomst van onze organisatie. Op de agenda stond het vernieuwen van de statuten en het verkiezen van een nieuw bestuur en voorzitters van de scholingswerkgroep

ROOD statuten

Als eerste hebben we als organisatie een voorstel besproken voor nieuwe statuten door de statutencommissie. Onze oude statuten dateerde grotendeels uit 2003 toen ROOD werd opgericht als jongerenorganisatie van de SP. Veel aspecten waren daarom niet meer relevant voor ons als onafhankelijke vereniging. De commissie heeft de afgelopen maanden geïnventariseerd wat de algemene stemming was over de oude statuten en wat men graag zag terug komen in nieuwe statuten. Op het voorstel wat hier uit voort kwam waren in totaal 22 wijzigingsvoorstellen ingediend. Hieronder staat een overzicht van belangrijke discussies die aan de hand van deze wijzigingsvoorstellen werden gevoerd.

Met betrekking tot stemprocedures over het bestuur is aangenomen dat het bestuur, los van de penningmeester en de voorzitter, die verkozen worden met instant runoff voting, verkozen zal worden met Single Transferable Vote. Een stemsysteem waarbij het uiteindelijke resultaat bedoeld is representatief te zijn van de mening van de gehele ALV. Ook of de penningmeester via Instant Runoff in positie verkozen zou worden, of gezamenlijk met de rest van het bestuur, stond ter discussie, maar er is uiteindelijk besloten deze toch in functie te verkiezen.

De statutencommissie zelf had voorgesteld om toe te voegen aan de statuten dat leden het programma van onze organisatie dienen te onderschrijven. Een alternatief voorstel was dat leden het doel, de statuten en het programma moeten accepteren. Dit maakte een discussie los over hoe breed ROOD als organisatie moet zijn. Moeten leden ons programma onderschrijven, en het er dus mee eens zijn of enkel accepteren en hoeven ze het alleen te nemen als leidraad voor onze activiteiten? Uiteindelijk werd het eerste voorstel verworpen en het tweede aangenomen.

Een voorstel dat veel discussie creëerde was het voorstel om de mogelijkheid te bieden voor de ALV om in de toekomst activiteitseisen te stellen aan leden. Zo zou de organisatie van een lid vragen om een minimale hoeveelheid activiteit voor de organisatie te verrichten als eis voor lidmaatschap. Een deel van de aanwezige leden vond dat dit een verkapt voorstel was om van ROOD een kaderorganisatie te maken, de discussie ging deels dus ook over of dit wenselijk zou zijn. Uiteindelijk is dit voorstel nipt verworpen.

Daarnaast is aangenomen dat dispensatie verleend kan worden aan leden die de leeftijd van 28 hebben bereikt, maar waarbij het voor de organisatie nuttig is om ze nog niet uit te schrijven. Ook is besloten dat we in de toekomst iedereen van boven de 14 en onder de 28 zullen toestaan als lid. In plaats van enkel zij die aan het begin van het jaar dat zij zich inschreven de leeftijd van 14 hadden.

Ook enkele specificeringen van het statutair recht op het vormen van facties binnen de organisatie zijn besproken. Hier ging de discussie vooral over de vraag in hoeverre dit gespecificeerd moest worden. Uiteindelijk is gekozen om het statutaire recht op facties niet verder te specificeren, om de invulling van facties zo breed en vrij mogelijk te houden.

Er stemde uiteindelijk één persoon tegen het uiteindelijke voorstel, met wijzigingsvoorstellen die een meerderheid haalde. Daarmee zijn de nieuwe statuten aangenomen. ROOD heeft dus geheel nieuwe statuten.

Campagnevoorstel

Daarnaast is er een motie besproken omtrent een campagne voor een maand van de republiek. Een campagne tegen het hebben van een koningshuis. Hoewel het sentiment breed gedeeld werd, omdat wij, zoals in ons programma staat, streven naar een democratische republiek, werd het voorstel niet aangenomen omdat evenveel mensen voor als tegen stemde. Dit vanwege praktische overwegingen met betrekking tot waar wij als organisatie onze menskracht in willen steken.

Verkiezing bestuur en scholingswerkgroep

We hebben afscheid genomen van onze voormalig voorzitter Olaf Kemerink en bestuursleden Jelle Mars en Robin de Rooij. Zij besloten zich niet opnieuw te kandideren voor een bestuursfunctie. Olaf had een afscheidsspeech voorbereid, maar was te emotioneel om deze uit te spreken, je kan hem daarom hier teruglezen.

Olaf Kemerink kandideerde zich echter wel als voorzitter van de scholingswerkgroep op een gezamenlijk plan met Robby Bender. Zij zijn op dit programma verkozen met 96% van de stemmen.

Als voorzitter is verkozen Ties van den Bogaard (80% had op hem gestemd). Hij was al sinds het uitvallen van Olaf Kemerink interim-voorzitter. Als algemeen bestuurslid zijn verkozen Veronique van Dijk (91%), Willem Gloudemans (86%), Jules Maximus (72%), Davey Essers (86%) en Niels Otterman(84%).