Naar de inhoud
Banner

Woonprotest Arnhem – 26 maart 14:00

Nieuwsbericht9 maart 2023

ROOD Arnhem

woonprotest.png

Na het eerste protest in oktober 2021 is er weinig veranderd in Arnhem. Het college dat ondertussen Arnhem bestuurt heeft geen concrete plannen laten zien om verandering te brengen in de precaire woonsituatie. De stad kent nog steeds veel problemen op het gebied van wonen. De ongemakkelijke waarheid is dat het probleem veel dieper ligt dan we willen toegeven: het kapitalisme. Op 26 maart om 14:00 demonstreren wij op de Grote Markt in Arnhem weer voor een beter, humaner en socialer woonbeleid. Kom allen en laten we samen het geluid geven voor een socialer en radicaler woonbeleid. Deze actie wordt georganiseerd tijdens de Internationale Housing Action Days.

Er is daarnaast een open brief gestuurd naar het college van B&W met de vraag hoe zij denken de woningcrisis in Arnhem op te lossen. Die vragen zijn gebaseerd op het coalitieakkoord dat is samengesteld door het Arnhemse college bestaande uit GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt. Die vragen en onze eisen staan hieronder.

Onderteken de brief en samen houden wij de druk op de ketel van het Arnhemse college.

Volg voor meer informatie de social media van Woonprotest Arnhem op Twitter, Facebook en Instagram

Onze vragen

Isoleren woningen

Op pagina 7 van het coalitieakkoord wordt gesproken over het isoleren van woningen. Er wordt gekeken naar wie de hulp het hardst nodig heeft. Daarnaast komt er een regeling zodat particulieren mee kunnen liften wanneer corporaties in hun buurt gaan verduurzamen. Wij willen graag weten hoe dit vorm moet gaan krijgen, en in het bijzonder of de particuliere verhuurders ook verplicht gaan worden tot deelname, aangezien zij daar zelf niet op vooruit gaan.

16000 woningen – 30% sociale huur

Op pagina 8 van het coalitieakkoord wordt het realiseren van 16000 woningen tussen nu en 2042 als doel gesteld. Hiervan moet minimaal 50% in een betaalbare categorie vallen (sociale en middel-dure huur en betaalbare koop tot de NHG-grens, conform landelijke definities). 30% van de te realiseren woningen dient sociale corporatie huur te zijn. Daar bovenop moeten er meer studentenwoningen gerealiseerd worden. Wij zijn erg benieuwd hoeveel woningen er inmiddels al conform dit doel gerealiseerd zijn, en hoeveel er al concreet gepland zijn (locatie bepaald, bestemmingsplan aangepast, bouwvergunning afgegeven etc.), en hoeveel procent daarvan inderdaad in de verschillende betaalbare categorieën vallen. Ook zijn we benieuwd op basis waarvan de minimale aantallen van 50% betaalbaar en 30% sociale huur zijn vastgesteld.

Tegengaan dakloosheid

Op dit punt is het coalitieakkoord relatief duidelijk. We zijn echter wel benieuwd naar specifieke cijfers. Graag horen wij hoeveel daklozen er daadwerkelijk zijn in Arnhem, hoe de gemeente Arnhem precies de term ‘dakloze’ definieert, hoe dit aantal zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, hoe deze cijfers zijn verkregen en hoeveel daklozen er inmiddels al conform de doelen uit het coalitieakkoord zijn gehuisvest.

Verhuurdersvergunning

Op pagina 10 van het coalitieakkoord wordt gesproken over een verhuurdersvergunning om malafide en discriminerende verhuurders aan te pakken. We zijn benieuwd over hoe dit ingevuld gaat worden. Krijgen alle bestaande verhuurders deze vergunning automatisch toegekend? Welke eisen worden er gehanteerd voor verstrekking van de vergunning? Wat is het effect op een lopend huurcontract als de verhuurder zijn vergunning verliest? Wat voor consequenties worden er toegepast bij verhuur zonder vergunning? En misschien nog wel de meest belangrijke vraag: welke instantie gaat hier op handhaven, en hoeveel rechten, plichten en zelfstandigheid krijgt deze instantie hier in en gaat deze instantie zelf actief op onderzoek uit of gaat deze wachten tot huurders zelf melding maken?

Versterking Huurdershuis en Omgevingsdienst

Ook wordt er op pagina 10 gesproken over versterking van Stichting het Huurdershuis en de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Hoe wordt deze versterking vormgegeven, en wat is daar het verwachte effect van?

Het Stadsontwikelfonds

Het Stadsontwikkelfonds zoals omschreven op pagina 10 lijkt een heel goed idee. Alleen het voornemen om hiermee projectontwikkelaars te subsidiëren voor de realisatie van ‘bovenwijkse voorzieningen’ is mogelijk twijfelachtig. Draait het Stadsontwikkelfonds al? Wat is er al met het Stadsontwikkelfonds gedaan? Waarom is er gekozen om de realisatie van bovenwijkse voorzieningen bij projectontwikkelaars neer te leggen, in plaats van deze binnen de regie van de gemeente te houden? Hoeveel inspraak krijgt de Arnhemse bevolking in het gebruik van het Stadsontwikkelfonds?

Verbod energielabels E, F en G

De landelijke regering in Den Haag heeft besloten dat het per 2030 verboden wordt om woningen te verhuren met energielabel E of lager. Wij zijn benieuwd hoe de gemeente van plan is hierop te gaan handhaven en bij wie de rekening voor de verduurzaming neergelegd gaat worden.

Energiecrisis

Voor de mensen met een woning op blokverwarming of een gesplitste woning met gedeelde energiemeters is er nog altijd niks geregeld. Zij kunnen geen aanspraak maken op de tweemalige toeslag van 190 euro in de laatste maanden van 2022 en zijn ook niet of nauwelijks geholpen met het per 2023 geldende prijsplafond. De politiek in Den Haag heeft aangegeven dat een oplossing voor deze mensen nog maanden op zich gaat laten wachten, terwijl het water bij veel van deze mensen al tot aan de lippen staat. Hoe wil het college voorkomen dat deze mensen door betalingsachterstanden in de problemen en/of de schuldhulpverlening komen, of dat deze mensen hun zuurverdiende spaargeld op moeten gaan eten?

Onze eisen

De woningcrisis is een kunstmatig verschijnsel, en het product van bewuste politieke keuzes. Onder leiding van de VVD hebben rechtse en middenpartijen een markt gecreëerd waar huisbazen en beleggers vrij spel hebben om huurders uit te zuigen en in het nauw te drijven. Het woonbeleid moet eerlijker. Wonen is een recht en een basisbehoefte.

Dit recht moet gegarandeerd worden en aan deze basisbehoefte zouden geen miljarden verdiend moeten worden. Om de benodigde radicale verandering te bewerkstelling stellen we de volgende eisen.

Woonzekerheid

 • Het uit hun huis zetten van mensen om welke reden dan ook stopt onmiddellijk. De burgemeester sluit geen woningen en de politie wordt niet ingezet om huizen te ontruimen.
 • Sociale huur moet zo laag mogelijk. Woningcorporaties mogen geen winst maken. De woningen worden verhuurd tegen kostprijs en de gemeente zorgt voor het bouwen van nieuwe woningen.
 • Alle nieuwe woningen zijn volledig toegankelijk voor iedereen, en voldoen aan de strengste eisen op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid. Het hieraan aanpassen van bestaande woningen wordt vereenvoudigd.
 • De overheden op alle niveaus staken alle samenwerking met antikraakbureaus en projectontwikkelaars die tijdelijk verhuren.
 • Gemeentes en hogescholen nemen hun verantwoordelijkheid en zorgen er voor dat alle studenten, en in het bijzonder internationale student en studenten uit de lagere sociaaleconomische klasse gehuisvest worden. Elke student krijgt passend onderdak, ongeacht nationaliteit, afkomst, huidskleur, documenten/migratiestatus, opleidingsniveau, beperkingen, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etc.

Inclusiviteit

 • Alle vluchtelingen krijgen onderdak, ook als ze zogenaamd uitgeprocedeerd of ongedocumenteerd zijn. De huidige regeling waaronder alleen vluchtelingen uit Oekraïne mogen werken wordt uitgebreid naar alle vluchtelingen.
 • Dakloosheid moet beëindigd worden. Iedereen die dak- of thuisloos is krijgt onvoorwaardelijk vast onderdak.
 • Kraakpanden worden niet ontruimd. Het recht op wonen gaat boven eigendomsrecht. Het kraakverbod verdwijnt.
 • De Rotterdamwet wordt ingetrokken. Niemand wordt beperkt in waar hij, zij of hen mag wonen om wat voor reden dan ook.
 • Het moet makkelijker zijn om te wonen in andere vormen dan traditionele gezins- en samenlevingsvormen. Wooncoöperaties en het delen van woningen moet de ruimte krijgen.

Bewoners boven investeerders

 • Malafide huisbazen worden hard aangepakt. Hoge boetes en onteigening wanneer zij zich niet aan de regels houden. Het onterecht inhouden van borg, dreigen met huisuitzetting, discriminatie, illegale huurverhogingen, achterstallig onderhoud en ongepast hoge huren vragen worden niet getolereerd.
 • De liberalisatiegrens verwijnt. Het puntenstelsel uit de woningwet gaat voor ALLE huurwoningen gelden.
 • Weer beleggers door de invoering van een algemene woonplicht. Over leegstaande panden moeten flinke belastingen betaald worden.
 • Woonbonden, bewonersorganisaties en bewonerscommissies worden zo transparant en democratisch mogelijk. Op geen enkele manier mogen deze organisaties beslissingen nemen of afspraken maken namens mensen die daar niet van op de hoogte zijn.