Naar de inhoud
Banner

Waarom wij tegen de NAVO zijn

Nieuwsbericht9 juni 2023

ROOD-bestuur

De verschrikkelijke Russische inval in Oekraïne die de boevenkliek in het Kremlin vorig jaar begon, heeft gezorgd voor een herwaardering van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, beter bekend als de NAVO. De kapitalistische klasse verkoopt deze organisatie als een defensief bondgenootschap, als bolwerk tegen het dictatoriale Rusland. In werkelijkheid is de NAVO een imperialistische organisatie, die alleen de belangen van de heersende klasse dient. ROOD is daarom tegen de NAVO en eist dat Nederland deze organisatie verlaat!

De NAVO werd opgericht tijdens de Koude Oorlog als werktuig in de strijd tegen het communisme en de stalinistische staten. De angst bestond onder de heersende klasse van West-Europa dat de Sovjet-Unie haar macht verder wilde uitbreiden. Vanaf de oprichting werd ook nagedacht over hoe NAVO-leden moesten handelen in het geval van een ‘vijandige’ (communistische) overname, ook als deze langs democratische weg tot stand zou komen. Daarom werden onder de naam ‘Gladio’ - in het geheim, zelfs achter de rug van ministers om - anticommunistische groepen voorzien van wapens. Dat de NAVO ‘de democratie’ beschermt, is dus onzin, wat ook blijkt uit het feit dat de dictatoriale, maar anticommunistische regimes van Portugal en Griekenland ook lid mochten zijn.

Men zegt ook vaak dat de NAVO nodig is omdat ze een halt toeroept aan machtsuitbreiding met militaire middelen, waar Rusland zich schuldig aan maakt. Ook dit is zuivere hypocrisie. Alleen al sinds de eeuwwisseling zijn de Verenigde Staten, Frankrijk en andere NAVO-leden verschillende landen binnengevallen, waarbij de schandelijke invallen in Irak en Afghanistan in het bijzonder genoemd moeten worden. De NAVO was zelf direct betrokken bij de bezetting van Afghanistan en de bloedige interventie in Libië.

Na de val van de Sovjet-Unie en het ‘communisme’ in Oost-Europa hebben de westerse kapitalisten snel de voormalige Oostbloklanden binnen de eigen invloedssfeer getrokken, soms door opname in de Europese Unie en de NAVO, soms door steun aan anti-Russische regeringen: alles om hun macht en mogelijkheden om winst te maken veilig te stellen. De NAVO heeft zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de oorlog in Oekraïne.

Wij willen niet worden meegesleurd in een conflict tussen de heersende klassen van twee machtsblokken!

Wij zijn voor een onafhankelijke klassenpolitiek!

ROOD streeft een socialistische samenleving na. Die willen wij bereiken door de klassenstrijd te voeren tot het einde, tot we de productiemiddelen, die nu in handen van de kapitalisten zijn, kunnen onteigenen en gemeenschappelijk eigendom maken. Daarvoor is het nodig dat de werkende klasse zich bewust is van haar positie in de kapitalistische maatschappij. Ze moet weten dat haar belangen haaks staan op die van de heersende klasse. Zij moet niet geloven in de mooie beloftes van de kapitalistische klasse of vertrouwen op haar instellingen, maar een onafhankelijke politiek voeren. Ook moet zij in woord en daad solidair zijn met mensen die lijden onder de imperialistische agressie van ‘onze’ Nederlandse regering en haar bondgenoten. Daarom zijn wij tegen de NAVO en eisen wij de uittrede van Nederland uit deze reactionaire, imperialistische organisatie!

Ons standpunt is niet uniek. BIJ1 is tegen de NAVO, net als de Belgische Partij van de Arbeid. Nederlandse socialistische partijen uit het verleden, zoals de Communistische Partij (CPN) en de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), verzetten zich ook tegen lidmaatschap van de Verdragsorganisatie. Onze voormalige moederpartij, de Socialistische Partij (SP), was ook tegen de NAVO en had tot voor kort de eis van uittrede uit de NAVO in haar beginselprogramma staan. In de praktijk had de partij dit standpunt al lang geleden verlaten. SP-leider Jan Marijnissen zei in 2006, toen de partij op haar hoogtepunt was: ‘Wat de NAVO betreft: wij willen een veilige wereldorde. Dat bereik je ook niet door je volledig buiten ieder debat te plaatsen en te roepen dat Nederland de NAVO moet verlaten. Die geest van de jaren zeventig, daar moeten we van af.’ 1

Met trots nemen wij dit standpunt weer in en zeggen wij:

Nederland uit de NAVO!

Geen mens en geen cent voor het imperialisme!

Arbeiders aller landen, verenigt u!

Footnotes

  1. Guus Valk, ‘‘Links is lui en zelfgenoegzaam geworden’’ (6 oktober 2006), https://www.nrc.nl/nieuws/2006/10/06/links-is-lui-en-zelfgenoegzaam-geworden-11206306-a867918 (8 juni 2023).