Naar de inhoud
Banner

Bijdrage ROOD aan de socialisten

Nieuwsbericht4 augustus 2022

ROOD

In de nieuwsbrief van 6 juli vraagt de redactiecommissie, voor de conferentie van De Socialisten op 25 september, aan iedereen om bij te dragen in de vorm van het beantwoorden van vier vragen. Gezien ROOD als organisatie een redelijk centrale rol speelt in het netwerk van mensen betrokken bij De Socialisten vonden wij het een goed idee om namens ROOD onze bijdrage te leveren over de vier opgestelde vragen. Niet in concrete tekstvoorstellen, maar een algemene visie die ROOD heeft op deze vraagstukken. Hierin is het belangrijk om aan te merken dat deze bijdrage is geschreven door het ROOD-bestuur vanuit de principes van ons programma en eerder genomen ALV-besluiten.

1 Wat vinden jullie dat De Socialisten toe zou moeten gaan voegen aan het landschap van linkse organisaties die zich bezighouden met linkse partijpolitiek, belangenbehartiging en ideële doelstellingen?

Als ROOD streven wij om een organisatie te zijn die op de lange termijn de jeugd van Nederland kan leiden naar fundamentele systeemverandering. De tegenstellingen van het kapitalisme stort de wereld keer op keer in crisis, deze crises zullen niet verdwijnen totdat deze tegenstellingen en daarmee het kapitalisme verdwijnen. Als ROOD hebben we onszelf dan ook de opdracht gegeven om jongeren op te leiden tot politieke leiders van de arbeidersklasse. Dat wil zeggen dat wij jongeren proberen politieke kennis mee te geven om om marxistische basis de wereld te analyseren en met die kennis verandering in gang te brengen die een einde moet maken aan het kapitalisme.

Deze kennis gebruiken we ook in onze activiteiten in o.a. de sociale beweging, waarmee we hier bedoelen het brede scala van links(ige) bewegingen die strijden voor sociale en economische veranderingen. Hier proberen we mensen politiek bewust te maken en hen hiermee te winnen voor een bredere politiek strijd. Als organisatie hopen we mensen te winnen voor onze strijd door oplossingen te bieden voor problemen die bepaalde sociale bewegingen vaak hebben. De strijd die wij voeren kan niet alleen gevoerd worden door een jongerenorganisatie. Het is voor ons van belang dat er een organisatie is die deze strijd belichaamt waar mensen boven de 28 bij kunnen aansluiten, inclusief onze eigen leden die te oud worden voor ROOD.

De huidige staat van links in Nederland werkt het kapitalistische systeem nauwelijks tegen. Parlementaire partijen zijn veelal bureaucratische apparaten die hun kiezers zien als consumenten om over te halen, in plaats van hen te organiseren voor fundamentele veranderingen. Kleine concessies worden gewonnen maar net zo snel weer afgegeven voor een plek aan de liberale onderhandeltafel. Radicalere linkse organisaties hebben ondanks deze parlementaire partijen niet of nauwelijks weten te profiteren van onvrede in de maatschappij. Een breed scala aan problemen plaagt deze kleine groepen en het zou geen recht doen aan deze organisaties om hun in een paar zinnen te beschrijven. Belangrijk voor ROOD is echter dat een (radicaal) linkse organisatie toegankelijk moet zijn in de zin dat het volledig onderschrijven van de standpunten van de organisatie niet nodig is, maar dat er een algemene acceptatie van het uitvoeren van gezamenlijke principes is. Belangrijk voor het kunnen accepteren en uitvoeren van gezamenlijke principes is dat elke aanwezige stroming de mogelijkheid moet hebben om deze te veranderen.

Als ROOD streven wij er naar dat De Socialisten een politieke partij wordt. Deze partij moet het leiden van werkende mensen kunnen belichamen zoals ROOD dat zelf ook voor zich ziet. Hierin moet het leiderschap van de sociale en vakbeweging voorop staan en het democratische proces binnen de vereniging goed gefaciliteerd worden. Deze partij moet zichzelf onafhankelijk organiseren en pal staan voor het klassenbelang. Het meedoen aan verkiezingen is hierin een middel en niet een doel op zichzelf. We willen dus geen organisatie die het winnen van zetels als hoofddoel heeft, dat wil niet zeggen dat we dit niet zouden moeten doen. Maar het wil wel zeggen dat verkiezingen ondergeschikt zijn aan het organiseren van de werkende klasse voor haar eigen belang.

Belangrijk voor ROOD is dat De Socialisten als partij een massaorganisatie wordt. Het organiseren voor mensen voor het socialistische project moet centraal staan om de werkende klasse voor haar eigen belang op te laten komen.

2 Wat zijn jullie ideeën en wensen voor een democratische organisatiestructuur en hoe voorkomen we dat we ondemocratisch worden?

Zoals logisch voortvloeit uit ons antwoord op vraag 1, hechten wij waarde aan een organisatie waar verschillende linkse mensen met verschillende opvattingen gezamenlijk kunnen samenkomen onder een gemeenschappelijke set principes of programma. Deze dienen democratisch te worden opgesteld en er moet altijd de mogelijkheid zijn voor leden om te pleiten om deze aan te passen.

Om de slagkracht van de organisatie te behouden is het belangrijk dat landelijke strategieën en besluiten door elke afdeling worden uitgevoerd en er een cultuur gecreëerd wordt waar men zowel open als vocaal kritiek uiten op besluiten waar ze het mee oneens zijn, maar deze wel uit voeren.

Verder is het van belang dat bestuurders ten alle tijden terugroepbaar zijn, besturen representatief zijn en alle leden inspraak kunnen krijgen in landelijke besluiten, afhankelijk van de omstandigheden door leden vergaderingen of congressen met afvaardiging. Om besluiten en discussie te faciliteren moet er een mogelijkheid zijn voor leden om ideeën te delen en te bediscussiëren met leden binnen als buiten de afdeling. Dit kan bijvoorbeeld via opinies of een periodieke inzending bundel of bulletin. Het is ook belangrijk dat leden het recht hebben om georganiseerd binnen de organisatie te werken naar een bepaald politiek doel. Binnen ROOD hebben wij geen beperkingen op factierecht, leden mogen wat ons betreft zelf weten hoe zij streven naar politieke verandering binnen de organisatie.

De algemene vraag naar hoe we voorkomen dat we ondemocratisch worden is een lastige. Als democratische organisatie vervallen in ondemocratische praktijken is complex en wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Twee van deze factoren zijn structuren en cultuur. Hoewel we niet met één duidelijk antwoord kunnen komen op deze twee factoren is het belangrijk dat wij als socialisten hierover blijven discussiëren en nadenken.

3 Welke thema's zouden prioriteit moeten hebben bij het opbouwen van De Socialisten en hoe gaan we ons concreet op de lange termijn inzetten voor die thema's?

Wat ROOD betreft moet het verbinden van de problemen van mensen in de sociale en vakbeweging met onze bredere politieke visie centraal staan. Door activisme kunnen we een steen bijdragen aan het behalen van directe eisen en het verder ontwikkelen van de politieke strijd voor de bevrijding van de werkende klasse.

De thema’s die nu maatschappelijk relevant zijn kunnen over een paar maanden alweer op een laag pitje staan. Hoewel het belangrijk is om actief te zijn in de sociale beweging moeten we deze niet alleen volgen in het pad dat ze neemt, maar moeten we ook zelf thema’s op de kaart zetten en indien het kan een beweging rondom dat thema te organiseren.

Daarnaast zijn er thema’s waarvan we nu al kunnen stellen dat deze op de lange termijn relevant blijven. Denk hierbij aan klimaat, anti-discriminatie en anti-imperialisme. Hierbij kunnen wij als socialistische organisatie punten aandragen die in het liberale status quo niet eens door mensen gezien worden als mogelijkheid, maar daadwerkelijk uitkomst bieden, denk hierbij aan een planeconomie.

Wat betreft specifieke thema’s die we moeten aankaarten Ongeacht welke thema’s uiteindelijk gekozen worden is het van belang dat we in ons werk met deze thema’s onze visie, strategie en principes op de voorgrond zetten: waarom is het juist onze politieke strijd die antwoord biedt op het probleem?

4 Wat hebben we gedaan/wat zijn onze ervaringen/wat hebben we bereikt? Deze vraag is vooral gericht aan lokale groepen en netwerken, wij waarderen het als jullie ons informeren en verslag uitbrengen over jullie activiteiten, omdat het landelijke organisatiecomité onmogelijk van alles precies op de hoogte kan zijn. We willen ook graag vragen of de lokale groepen deze oproep voor inbreng via hun eigen kanalen en sociale media bij hun betrokkenen kan promoten.

De Socialisten is tot dusver een vrij los project geweest met een hele andere invulling afhankelijk van de afdeling/groep. Dit is begrijpelijk, maar maakt het tot dusver moeilijk mensen bij het bredere initiatief te betrekken. Ondanks dat veel leden van ROOD betrokken zijn geweest bij hun lokale socialisten project hebben zij tot dusver vaak niet de behoefte gevoeld zich te mengen in de landelijke vergaderingen omdat het niet altijd duidelijk was wat het nut hiervan was en omdat het niet altijd verbonden was met de ervaring en problemen waar zij in hun lokale activiteiten tegen aan liepen. Het is van belang dat De Socialisten een landelijke organisatie wordt die lokale groepen duidelijkheid kan bieden en daarmee kan motiveren om mee te doen met landelijke vergaderingen en het democratisch proces.