Naar de inhoud
Banner

ALV Verslag 27 maart 2022

ROOD·17 april 2022

Nieuwsbericht·ROOD·17 april 2022

Afgelopen zondag organiseerden we weer een algemene ledenvergadering. Voor het eerst in bijna drie jaar konden we deze fysiek organiseren. Hoewel we vanwege een korte aankondiging een enigszins tegenvallende opkomst hadden was het fijn om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken tijdens belangrijke discussies. De bundeling met alle stukken kan je hier downloaden. 

We begonnen de ALV met het bespreken van een jaarverslag en jaarrekening. Dit werd redelijk snel afgehandeld: men was blij dat er in het jaarverslag gereflecteerd werd, hoewel een stukje over vertrouwenspersonen nog ontbrak, en de jaarrekening voldeed ook. Beide stukken werden in ruime meerderheid aangenomen. Achteraf bleek het stuk over ledencijfers niet te kloppen, er was geen daling maar juist een netto-groei over 2021. Ook dit is nog gecorrigeerd. Het (aangepaste) jaarverslag vind je hier.

Vervolgens behandelden we de resolutie Oriëntatie op De Socialisten: nu we als ROOD ons niet langer oriënteren op de SP willen we ons gaan richten op De Socialisten. Op dit moment bestaat dit vooral uit losse afdelingen, wij willen daar juist een verbindende rol in spelen, zo stond ook in een amendement vanuit het bestuur. De resolutie werd unaniem aangenomen. De (geamendeerde) resolutie vind je hier.

Na kort te hebben stilgestaan bij het afscheid van Arina Amma als bestuurslid van ROOD stond de eerste conceptversie van de statuten op de agenda, die was voorbereid door de statutenherzieningscommissie. Op de ALV van juni zal er definitief gestemd worden over de nieuwe statuten voor het nieuwe ROOD. 

Een aantal leden hadden voor de conceptstatuten al wijzigingsvoorstellen ingediend. Het voorstel om in de statuten op te nemen dat ROOD een Centraal Comité krijgt als extra democratisch orgaan haalde het niet. 

Vervolgens bespraken we een motie om een verbod op drank- en drugsgebruik tijdens en na ROOD-activiteiten op te nemen in de statuten. Hoewel de meesten het eens waren dat (excessief) gebruik van drank en drugs een onderwerp van gesprek moet zijn vond men de voorgestelde oplossing te ver gaan, zeker om vast te leggen in de statuten. De motie werd dan ook unaniem verworpen.

Ook een motie om conctactpersonen te kunnen laten stemmen over de interpretatie en invulling van moties die door de ALV worden aangenomen werd met een grote meerderheid verworpen: de critici vonden het te ingewikkeld en/of ondemocratisch om dit bij contactpersonen te leggen, bovendien bleek er geen directe noodzaak toe. 

Tot slot behandelden we twee algemene moties. De eerste ging over meedoen met de verkiezingen van de sectorraad van FNV Jong. De discussie hierbij ging vooral over of we niet eerst een algemene lijn moesten hebben over de FNV voordat we deze stap zetten. Hoewel iedereen het eens was dat we als ROOD een visie moeten ontwikkelen op de vakbond, was een veel genoemd argument dat de komende maanden deze lijn alsnog uitgewerkt kan worden zelfs als we de motie alvast aannemen. De komende periode zullen wij dan ook aan de slag gaan met het verder uitwerken van dit voorstel zodat we vanuit ROOD kunnen werken naar een strijdbare vakbond.

De tweede algemene motie was een oproep om een ‘intern bulletin’ op te zetten. ROOD-leden kunnen dan stukken insturen, die periodiek als bundeling naar alle leden worden gestuurd. Op deze manier kunnen ROOD-leden makkelijker betrokken raken bij interne discussies. Op een vorige ALV is er ook al een motie aangenomen om een blad te publiceren, en volgens sommigen zou een Intern Bulletin daarom dubbelop zijn en zou de hoeveelheid plannen te groot worden om deze allemaal gelijktijdig uit te voeren. Desondanks is de motie aangenomen, en zal er de komende tijd gewerkt worden aan een intern bulletin.